Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Δημόσιο και Δωρεάν Ενιαίο και Υποχρεωτικό Σχολείο!

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Πρόστιμο στους Συλλόγους Γονέων που έχουν ΑΦΜ επειδή δεν δηλώνουν στην Εφορία τις αλλαγές Δ.Σ.

Το πρόβλημα προστίμων στους Συλλόγους Γονέων από την Εφορία επειδή δεν έχουν δηλώσει τις αλλαγές Δ.Σ. είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα πρέπει γρήγορα να το διαχειριστεί η ΑΣΓΜΕ ή η Ομοσπονδία Αττικής με το υπουργείο Οικονομικών, να γίνει μια αρχική κρούση και να πάρουν αποφάσεις. Όχι κάθε Σύλλογος Γονέων ξεχωριστά.
Εκείνοι έχουν φτάσει σε απελπιστική κατάσταση:
Το κράτος, για τον έλεγχο γενικά των οικονομικών συναλλαγών και τη απόδοση άμεσων και έμμεσων φόρων έχει νομοθετήσει την υποχρέωση εγγραφής το Μητρώο TAXIS, λήψης ΑΦΜ , δήλωσης Μεταβολών κλπ ( Ν. 4174 / 2013 άρθρο 3 και 10, .Ν.2859 / 2000,  Ν.1642 / 1986).
Για τον ίδιο λόγο έχει νομοθετήσει (Ν.4172/2013, Ν.2238/1994) για την υποχρέωση υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος και άλλων δηλώσεων για τις περιπτώσεις παρακράτησης φόρου ( πχ καταβολή αμοιβών κλπ).
Τα παραπάνω εφαρμόζονται με το σκεπτικό ότι κάθε φορέας που έχει Νομική υπόσταση, έχει δικαίωμα σε δικαιοπραξία με βάση το καταστατικό του, τους νόμους, τον Αστικό Κώδικα κλπ.
Επομένως, αφού γίνονται συναλλαγές, αυτές θέλει να τις παρακολουθεί και να τις ελέγχει.
Η Ένωση Γονέων επικοινώνησε με τους ειδικούς. Χι πως ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικοί, αλλά αυτό που ισχύει τώρα (αναμένοντας και ερμηνευτική εγκύκλιο για τις λεπτομέρειες) είναι ότι εντός 10 ημερών πρέπει να δηλώνονται οι όποιες μεταβολές. Επομένως από την ημερομηνία που θα βάλουμε στο Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα, αρχίζει να "τρέχει" το 10ήμερο για να δηλωθεί ο πρόεδρος- εκπρόσωπος-υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις.
Μάλιστα, τώρα στο στόχαστρο και οι γονείς...Σα να ήταν λίγο το κυνήγι που δέχονται στη δουλειά, όσοι έχουν ακόμα...
Ας έχουμε υπόψη μας κι αυτά:
Στη νομοθεσία για τους Συλλόγους γονέων δεν αναφέρουν πουθενά ούτε ΑΦΜ, ούτε ενημέρωση εφορίας για νέα ΔΣ κλπ. Ωστόσο στο ν. 2621/23-06-1998 λέει ρητά για «τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων».
Γενικά οι περισσότεροι Σύλλογοι δεν έχουν εκδώσει ΑΦΜ γιατί υπήρχε ο φόβος «του κυνηγητού» από την εφορία καθώς δεν ήταν εύκολο να τηρούνται βιβλία κλπ και γιατί το ΑΦΜ θεωρήθηκε πρόδρομος για την επιφόρτιση των γονέων με τη χρηματοδότηση του σχολείου, επομένως την ανάγκη επιχειρηματικών δράσεων από μεριάς τους ή τη «συνεργασία» τους με επιχειρήσεις κλπ
Και η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ- 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010: «Στο πλαίσιο αυτό το τελευταίο διάστημα επανέρχεται το ζήτημα του ΑΦΜ των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, με διάφορους τρόπους: είτε με την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων έως 30/6 και την απόδοση προστίμων σε αντίθετη περίπτωση– είτε με τους συνεταιρισμούς γονέων που θα συναλλάσσονται με τοπικούς παράγοντες για το καλό του σχολείου τους. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την άποψη. Κανένας σύλλογος να μην έχει ΑΦΜ, κανένας Σύλλογος να μην ασκεί συναλλαγές και μαύρες ή άσπρες εργοδοτικές δράσεις.»
Ν. 2621/23-06-1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α`)
Άρθρο 2 : Παρ. 1. Β) Το άρθρο 53 του Ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: Παρ. 1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος νόμου προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα.
Υπουργική Απόφαση: Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 § 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε: Τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των οργανώσεων γονέων των μαθητών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται ως εξής
Άρθρο 3: Ένωση γονέων - Ομοσπονδία - Συνομοσπονδία Γονέων - Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων.
3. Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων κά8ε σχολικής μονάδας ανακοινώνει εγγράφως στον οικείο Δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας τα ονόματα των εκπροσώπων με τη σειρά εκλογής τους. Η ανακοίνωση αυτή δε λαμβάνεται υπόψη αν δεν συνοδεύεται από επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα αυτών που ψήφισαν και αυτών που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι.
4. Με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου γονέων κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των εκλογών στον Διευθυντή του Σχολείου ο οποίος βεβαιώνει στο Δήμαρχο ή το Πρόεδρο της Κοινότητας εγγράφως ότι από το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, σε συνδυασμό με τον αριθμό των ψηφισάντων, προκύπτει η απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων.
Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις
1 ) Οι Σύλλογοι Γονέων που υπάρχουν και λειτουργούν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.53 ν. 1566/85, ως ίσχυε προ της αντικαταστάσεώς του με το άρθρο 2 παρ.1 β του ν.2621 /1998, οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους και να το προσαρμόσουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2621 /1998 και της απόφασης αυτής. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν ως σύλλογοι και να λειτουργούν σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. Δεν μπορούν όμως τα Δ.Σ. ή τα μέλη των συλλόγων να μετέχουν στις διαδικασίες τα όργανα και τις σχολικές δραστηριότητες, όπως αυτά προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο ν. 1566/85, όπως ισχύει.
2) Μέχρι να γίνει τροποποίηση των καταστατικών των Συλλόγων Γονέων ή να συγκροτηθούν σε σωματείο οι Σύλλογοι Γονέων αναγνωρίζονται ως Σύλλογοι όσοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2621 /1998 και τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Και κάτι τελευταίο:
Αν ο σύλλογος ή η Ένωση έχει ΑΦΜ (από παλιότερα) υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος κάθε χρόνο,έστω μηδενική.Υπόχρεος είναι ο πρόεδρος,γιατί αυτόν αναγνωρίζει το Δημόσιο! Αν είχε συναλλαγή ο φορέας άνω των 300,01 ευρώ καθαρή αξία δηλ.χωρίς φπα είχε υποχρέωση υποβολή συγκεντρωτικής. Αν έχει συναλλαγή από 1/1/2014 ανεξαρτήτου ποσού,υποβάλλει συγκεντρωτική το Μάιο και από τον 5ο μήνα και μετά,ανά μήνα!!!!
Τώρα... αν κάποια Ένωση ή Σύλλογος Γονέων θέλουν να βγάλουν τώρα ΑΦΜ είναι τραγική η κατάσταση,πάει από το αρχικό καταστατικό και πάνε τα πρόστιμα των εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων από τότε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου